Mechanical Sheep Shearing Machine

Mechanical Sheep Shearing Machine

Regular price Unit price per

A mechanically operated sheep shearing machine.

Quantity: 1

SKU: TOO-FAR-SHE-MAC